Thực Đơn Loại 7, 8 ( Lẩu + Đùi)

Giá: 1.423.000 VNĐ

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả