Thực Đơn Loại 3,4 (Có Gà)

Giá: 1.584.000 VNĐ

Khu vực bán:

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả