Thực Đơn Cơ Bản ( loại 1, 2)

Giá: 1.373.000 VNĐ

Khu vực bán:

Số lượng:

Chọn thêm món khác: Các món ba ba

Mô tả